Category: Construction News

trend for thailand infrastructure

แนวโน้มการลงทุนภาครัฐ ในโครงสร้างพื้นฐานปี 2563

ในช่วงปี 2563 – 2564 ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 5-7% โดยการเร่งลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเติบโตตามความเชื่อมั่น และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก จากการเข้าไปรับงานโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐ ได้แก่ โครงการทางด่วนดาวคะนองพระราม 3, ทางยกระดับพระราม 2, โครงการรถไฟความเร็วสูงไปอีอีซี และโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช เป็นต้น จึงทำให้เชื่อว่าภาพรวมด้านรายได้จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา การก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน ก็มีแนวโน้มเติบโตตามเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง ทำให้ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ

block chain for construction industry

Blockchain in Construction Industry

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถแก้ไขปัญหาการส่งผ่านข้อมูลในโครงการก่อสร้างได้ โดยบล็อกเชนจะเก็บข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้วและข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกจัดเก็บใน Block และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงยากต่อการทุจริต มีระบบความปลอดภัยด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยรหัส สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้ บล็อกเชน ยังช่วยลดปริมาณเอกสารกระดาษ ซึ่งเกิดจากการส่งข้อมูลแบบดั้งเดิมอีกด้วยนะครับ บล็อกเชน สามารถเข้าไปพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างใน 4 ส่วนสำคัญด้วยกันครับ นั่นก็คือ สัญญาอัจฉริยะ ▸ บล็อกเชนสามารถใช้บันทึกและติดตามข้อมูลในการทำสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง สัญญาการซื้อวัสดุก่อสร้าง หลักประกันซอง และหลักประกันราคา เป็นต้น การบริหารการก่อสร้าง ▸ การใช้บล็อกเชนควบคู่ไปกับแบบจำลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling: BIM) เพื่อใช้เก็บและบริหารข้อมูลตั้งแต่การวางแนวคิดโครงการ การออกแบบ จนถึงการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง real time การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ▸ การใช้บล็อกเชน เพื่อตรวจสอบการจัดส่งวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับปริมาณที่ต้องการใช้ และปริมาณคงคลังที่เหลืออยู่ การชำระเงิน ▸ การใช้บล็อกเชน เพื่อตรวจสอบธุรกรรมการรับ – จ่ายเงิน ระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง […]