Why Exhibit?

เข้าถึงหนึ่งในภูมิภาคที่มีพลังและการเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดของโลก

 • ภูมิภาคอาเซียนต้องการเงินประมาณ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จนถึงปี พ.ศ. 2565
 • กองทุนพื้นฐานอาเซียน ได้เปิดตัวขึ้นในเดือนเมษายน 2555 เพื่อเป็นกองทุนสำหรับกู้ยืม ซึ่งมีงบประมาณสำหรับกู้ยืม 300 ล้านเหรีญสหรัญต่อปี และคาดว่าจะให้ทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 6 โครงการในแต่ละปี

เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้านงานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการภายในภูมิภาคอาเซียน อาทิ

 • การผลิตและการใช้วัสดุก่อสร้าง
 • การผลิต การขนส่ง และการจัดการคอนกรีต
 • การก่อสร้างอาคารและไซต์งานต่างๆ
 • ระบบการยกและการเคลื่อนย้าย
 • ระบบการขุด เจาะ และงานรากฐานแบบพิเศษ
 • การขนย้ายดินและงานด้านวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงสร้างและการบำรุงรักษาถนน
 • ยานพาหนะสำหรับขนส่งวัสดุ อุปกรณ์และผู้โดยสาร
 • ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม
 • วัตถุดิบ

คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า

ซึ่งรวมถึง ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ตัวจริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 • ผู้รับเหมา
 • นักลงทุน
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • ผู้แทนจำหน่าย
 • ผู้ค้าส่ง
 • บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • บริการซ่อมเครื่องจักรงานก่อสร้าง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาและผู้รับเหมาก่อสร้าง