Transport

bus
Public Bus/mini bus

 

taxi
Taxi

 

impactlink
IMPACT Link

 

shuttle
Inter-Fairground Shuttle Services

อิมแพ็คตั้งอยู่ในบริเวณชานเมือง ซึ่งห่างไกลจากความแออัดของการจราจรในย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร:

  • 30 นาทีจากย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ทางด่วน
  • 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยการใช้ทางด่วน
  • 15 นาทีจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง