trend for thailand infrastructure

แนวโน้มการลงทุนภาครัฐ ในโครงสร้างพื้นฐานปี 2563

ในช่วงปี 2563 – 2564 ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย

มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 5-7% โดยการเร่งลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเติบโตตามความเชื่อมั่น และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก จากการเข้าไปรับงานโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐ ได้แก่ โครงการทางด่วนดาวคะนองพระราม 3, ทางยกระดับพระราม 2, โครงการรถไฟความเร็วสูงไปอีอีซี และโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช เป็นต้น จึงทำให้เชื่อว่าภาพรวมด้านรายได้จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา

การก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน ก็มีแนวโน้มเติบโตตามเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง ทำให้ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ