เนรมิตฉะเชิงเทราสู่สมาร์ทซิตี้ มหานครแห่งอนาคต

ส่องเมืองแห่งอนาคตสมาร์ทซิตี้ (Smart City) “ณ แปดริ้ว”

สมาร์ทซิตี้ (Smart City) คืออะไร
คือ ชุมชนหรือเมืองที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการบริหารจัดการชุมชนหรือเมืองนั้นๆ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาให้เป็นขุมชนหรือเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมทั้งในด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจังหวัด ❝ฉะเชิงเทรา❞ 1 ใน 3 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City

  • ยังคงไว้ในด้านเกษตรกรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งสายน้ำ วัฒนธรรม เมืองพักอาศัยสีเขียว รองรับการขยายตัวของกรุงเทพ และ EEC พัฒนาพื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง
  • มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า รวมทั้งระบบรีไซเคิลขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

Source : JSP Property