ถอดรหัสกลยุทธ์พิชิตโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐาน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

จากแผนยุทธศาสตร์ของไทยปี 2561-2580 รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ทั้งทางยกระดับ ทางมอเตอร์เวย์ หรือด้านสาธารณูปโภค อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ รวมถึงด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายโทรศัพท์ 5G เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลจึงทุ่มงบประมาณการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น โครงการลงทุนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา, รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ไม่นับรวมการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการเตรียมเปิดประมูล ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทยที่มีโอกาสเข้าดำเนินโครงการต่างๆ มากขึ้น

Source : Marketeeronline