กระทรวงคมนาคมจับมือกองทัพอากาศ ใช้โดรนเอกซเรย์จราจรและไซต์ก่อสร้าง เวนคืนเมกะโปรเจกต์

กองทัพอากาศร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมในการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ UAV) บินเก็บภาพมุมสูง ช่วยแก้ปัญหาจราจรแบบ Real Time ก่อนขยายผลไปสู่การติดตามงานก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ และการวางแผนพัฒนาคมนาคมเพื่อลดต้นทุน
โลจิสติกส์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่างปี 2563 – 2565

แนวทางการปฏิบัติการด้านคมนาคมครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่
1. ด้านการแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล
โดยจะบูรณาการอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และอากาศยานไร้คนขับของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักแบบ Real Time และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น และรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย

2. ด้านการติดตามงานก่อสร้างโครงการสำคัญ
การติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญ เช่น การติดตามงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) บางใหญ่-กาญจนบุรี, โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ในระยะเร่งด่วน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำอากาศยานไร้คนขับมาสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น พื้นที่เขตป่าหุบเขา ทะเล และพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับทำข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวางแผนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งอีกด้วย

3. ด้านการวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การวางแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในลักษณะการพัฒนาเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Area Base) และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Base) โดยเฉพาะการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม เช่น เส้นทางการพัฒนาสะพานเชื่อมเศรษฐกิจหรือแลนด์บริดจ์ เพื่อเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทย เป็นต้น

Source : PHACHACHAT